Статут УМТ

СТАТУТ

УКРАЇНСЬКОГО МІНЕРАЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Українське мінералогічне товариство (надалі УМТ) є добровільною громадською організацією, що об'єднує громадян України, які проводять теоре­тичну або практичну роботу в галузі мінералогії, і діє на території України.

УМТ набуває статус юридичної особи з моменту державної реєст­рації, може мати самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки у бан­ківських установах, печатку та символіку, які затверджуються вищими керів­ними органами УМТ і реєструються у встановленому законом порядку.

УМТ у своїй діяльності керується Конституцією, чинним законо­давством та цим статутом.

Товариство може виступати позивачем і відповідачем у арбітражі і суді.

Юридична адреса УМТ - м. Київ, пр. Акад. Палладіна, 34.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УМТ.

Головна мета УМТ - захист спільних інтересів мінералогів Украї­ни, сприяння розвитку мінералогічної науки і практики і тим самим сприяння розширенню мінерально-сировинної бази України.

УМТ ставить перед собою такі завдання:

а) сприяння взаємодії мінералогічної науки і виробництва;

б) організація широкої допомоги членам УМТ у підвищенні їх науко­вої кваліфікації та сприяння впровадженню в практику їх наукових робіт, ви­находів і раціоналізаторських пропозицій;

в) сприяння утвердженню пріоритету вчених України в мінералогіч­них відкриттях і розв'язанню найважливіших проблем мінералогії, дослід­ження і популяризація історії вітчизняної мінералогії;

г) допомога навчальним закладам у викладанні мінералогічних дисцип­лін, популяризація і пропаганда мінералогічних знань серед населення;

д) організація науково-дослідних експедицій, наукових, лекційних і кон­сультаційних поїздок членів УМТ з метою активізації науково-дослідницької діяльності та впровадження наукових досягнень в господарську діяльність;

е) сприяння впорядкуванню та уніфікації мінералогічної термінології.

З метою здійснення статутних завдань УМТ в установленому за­конодавством порядку може:

а) поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та наміри;

б) засновувати засоби масової інформації;

в) вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтри­мувати прямі міжнародні контакти, укладати відповідні угоди;

г) здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юри­дичної особи, засновувати підприємства;

д) організовувати лекторії, бібліотеки, музеї, лекції, конкурси, виставки, показ кіно-, відео- та слайд-фільмів, що випливають із статутних завдань;

е) вести роботу зі збирання, зберігання і обробки мінералогічних ма­теріалів, що надходять від членів УМТ та інших осіб і установ.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО В УМТ.

Членство в УМТ є індивідуальним. У діяльності УМТ можуть брати участь і колективні члени.

Індивідуальними членами УМТ можуть бути вчені, наукові працівники, професори, викладачі вузів, технікумів, середніх учбових закладів, спеціалісти- практики, які ведуть науково-дослідну, педагогічну або практичну роботу в галузі мінералогії, а також громадяни, які проявляють інтерес до мінералогії і сприяють її розвитку або поширенню мінералогічних знань.

Прийом у члени УМТ здійснюється Радою УМТ або радою місце­вого відділення УМТ на підставі особистої заяви громадянина для індивідуаль­ного членства або рішенням трудового колективу установи, підприємства, ор­ганізації для колективного.

Члени УМТ мають право:

а) обирати і бути обраними в керівні органи УМТ;

б) брати участь в усіх наукових конференціях, сесіях, нарадах і зборах УМТ;

в) одержувати методичну, інформаційну і організаційну допомогу в рамках можливостей УМТ;

г) брати участь в заходах УМТ;

д) друкувати свої праці у виданнях УМТ;

е) вільно виходити з УМТ.

Члени УМТ зобов'язані:

а) брати участь у розвитку мінералогії і всебічно сприяти розвитку мі- нерально-сировинної бази України;

б) дотримуватися статутних вимог;

в) своєчасно сплачувати членські внески.

Права та обов'язки колективних членів регулюються окремим Поло­женням, яке затверджено Президією УМТ.

Виключення з членів УМТ проводиться у випадку:

а) невиконання статутних вимог УМТ;

б) несплати членських внесків;

в) здійснення вчинків, не сумісних з перебуванням в УМТ.

Рішення про виключення з членів УМТ приймає Рада УМТ.

В УМТ передбачається почесне членство. Почесними членами УМТ можуть бути вчені, які мають великі наукові або практичні заслуги в галузі мінералогії або сприяють її розвитку.

IV. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.

Основою УМТ є відділення, які створюються за наявності не менше п'яти громадян.

Для набуття статусу юридичної особи відділення реєструються місцевими органами державної виконавчої влади в установленому законом порядку. Відділення УМТ у своїй діяльності керуються положеннями, які не протирічать Статуту УМТ і приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються Радою УМТ. Вищим керівним органом відділення є загальні збори. Для керів­ництва поточною діяльністю відділення обирають Раду у складі голови відді­лення, його заступника, вченого секретаря, за потреби кількість членів Ради може бути збільшена.

Вищим керівним органом УМТ є з'їзд УМТ, який скликається не рідше одного разу на п'ять років.

З'їзд УМТ:

а) обговорює основні напрями діяльності УМТ;

б) вносить зміни та доповнення до Статуту УМТ;

в) обирає Раду, Президента УМТ, ревізійну комісію УМТ строком на 5 років та заслуховує їх звіти;

г) обирає почесного президента строком на 5 років і почесних членів на час перебування в УМТ;

д) розглядає скарги на постанови Ради УМТ;

е) вирішує питання реорганізації та ліквідації УМТ.

З'їзд УМТ вважається чинним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 обраних делегатів.

Делегати на з'їзд УМТ обираються на конференції місцевих відділень. За рішенням Ради УМТ для участі у з'їзді можуть запрошуватися найактив­ніші індивідуальні члени УМТ.

Рішення з'їзду ухвалюються простою більшістю голосів, за винятком рішень про зміни та доповнення до Статуту УМТ, про припинення діяльності УМТ, для прийняття яких потрібно не менше 2/3 голосів делегатів, присутніх на даному з'їзді.

Керівним органом УМТ в період між з'їздами є Рада УМТ. Рада збирається не рідше одного разу на шість місяців.

Рада УМТ керує всією діяльністю УМТ, зокрема:

а) затверджує перспективні багаторічні і річні плани УМТ;

б) встановлює розміри вступних і членських внесків УМТ, а також порядок і строки їх сплати;

в) користується правом прийому та звільнення працівників штатного апарату УМТ;

г) виключає з Товариства дійсних членів. Рішення про виключення з УМТ приймається Радою переважною більшістю голосів за умови, що в го­лосуванні беруть участь не менше двох третин спискового складу членів Ради УМТ;

д) присуджує медалі, премії і почесні відзнаки УМТ;

е) затверджує склад експертних комісій для розгляду праць, поданих на здобуття медалей і премій УМТ;

є) висуває кандидатів на почесні звання, премії та нагороди за наукову діяльність, що присуджує уряд України;

ж) рекомендує з'їзду УМТ кандидатів у почесні президенти і почесні члени УМТ.

Для проведення поточної роботи Рада УМТ обирає на весь строк своїх повноважень Президію у складі президента, трьох віце-президентів, вченого секретаря і членів Президії, кількість яких визначає Рада УМТ.

Президія УМТ керує поточною діяльністю УМТ, зокрема:

а) проводить в життя постанови з'їзду УМТ і рішення Ради УМТ;

б) керує всією організаційною і фінансово-господарською діяльні­стю УМТ, роботою відділень і комісій центральної організації УМТ, архі­ву і центральної бібліотеки УМТ і затверджує календарні плани роботи відділень і комісій;

в) розробляє інструкції і положення з усіх питань діяльності УМТ;

г) складає плани роботи і кошториси, а також загальні і фінансові зві­ти про діяльність УМТ;

д) затверджує склад бюро комісій, які безпосередньо підпорядковані

Президії УМТ;

е) затверджує редакторів і редакційні колегії усіх видань УМТ;

є) затверджує склад обраних відділеннями УМТ керівних органів, а також їх положення;

ж) розпоряджається майном і коштами УМТ.

Президент УМТ:

а) здійснює загальне керівництво діяльністю УМТ та його керівних органів;

б) відкриває рахунки в банківських установах;

в) користується правом прийому та звільнення працівників штатного апарату;

г) укладає від імені УМТ договори та інші юридичні акти.

Перший віце-президент УМТ:

а) проводить науково-організаційну роботу керівних органів товариства;

б) у відсутність Президента УМТ виконує його обов'язки;

Другий віце-президент УМТ організовує роботу регіональних відді­лень УМТ.

Третій віце-президент УМТ організовує практичну діяльність, спря­мовану на матеріальне забезпечення діяльності УМТ.

Почесний президент УМТ передає досвід практичної роботи керівни­цтву УМТ.

Вчений секретар УМТ здійснює поточне керівництво всією по­точною і адміністративною діяльністю УМТ, є безпосереднім керівником штатних працівників УМТ і розпорядником кредитів.

Вчений секретар здійснює свою роботу за директивами і під контро­лем Ради УМТ.

Ревізійна комісія не рідше двох раз на рік проводить перевірку дотримання УМТ законодавства і статутних вимог.

Ревізійна комісія обирається з'їздом УМТ у складі голови, заступ­ника голови і секретаря комісії, строком на п'ять років.

Голова, заступник голови і секретар комісії не входять до керівних органів УМТ.

Результати ревізії оформлюються письмово актом ревізії і подаються на затвердження з'їзду УМТ.

V. КОШТИ ТА МАЙНО УМТ.

УМТ може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності. УМТ набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою у власність в уста­новленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на май­но, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не забороне-них законом. УМТ також має право на кошти, придбані в результаті госпо­дарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

УМТ та створені ним установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах дер­жавної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і роз­мірах, передбачених законодавством.

Кошти УМТ використовуються на виконання його статутних за­вдань згідно з планами робіт і кошторисів, затвердженими Президією УМТ.

VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УМТ.

Припинення діяльності УМТ може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації.

Реорганізація УМТ здійснюється відповідно до його статуту.

Ліквідація УМТ здійснюється на підставі статуту або рішення суду.

Кошти та інше майно УМТ в разі його ліквідації не можуть пере­розподілятися між його членами і використовуються для виконання статут­них завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчи­ми актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

Статут затверджено на V з'їзді УМТ 10-12 вересня 1991 року, зареєстро­вано Міністерством юстиції України, свідоцтво № 519 від 24 листопада 1993 року.