Нагороди УМТ

Медаль імені академіка Є.К. Лазаренка

Положення про медаль

Медаль імені Є. К. Лазаренка заснована Спілкою геологів України на честь видатного мінералога і культуролога, громадського і політичного діяча академіка АН України Євгена Костянтиновича Лазаренка (1912-1979).

Медаллю імені Є.К. Лазаренка нагороджуються члени Спілки гео­логів України та Українського мінералогічного товариства за вагомий вне­сок у мінералогію та розвиток мінерально-сировинної бази України на заса­дах мінералогії.

Нагородження медаллю імені Є.К. Лазаренка здійснюється один раз у два роки на наукових читаннях імені академіка Є.К. Лазаренка або на з'їзді Українського мінералогічного товариства.

Нагородження медаллю імені Є.К. Лазаренка здійснює Голова Спіл­ки геологів України (або уповноважена особа) за поданням Українського мінералогічного товариства.

Як виняток, медаллю імені Є.К. Лазаренка може бути нагородже­ний іноземний учений за особливе наукове досягнення в галузі мінералогії, яке істотно вплинуло на розвиток в Україні мінералогічної науки та практики.

З часу ухвали Президії УМТ про заснування медалі імені академіка Є.К. Лазаренка до її виготовлення пройшло близько 6 років. Тому рішенням Президії УМТ від 30 березня 2005 р. було рекомендовано Всеукраїнській громадській організації "Спілка геологів України" нагородити медаллю іме­ні Є.К. Лазаренка трьох осіб.

Одна медаль імені академіка Євгена Лазаренка передана родині Є. К. Ла­заренка на зберігання як сімейна реліквія.

Опис медалі

Лауреати медалі імені академіка Є.К. Лазаренка

Гурський Д.С. (2005), Київ

Матковський О.І. (2005), Львів

Павлишин В.І. (2005), Київ

Ясинська А.А. (2006), Львів

Возняк Д.К. (2010), Київ

Вальтер А.А. (2011), Київ

Пирогов Б.І. (2011), Москва

Квасниця В.М. (2012), Київ

 

Премія імені академіка Є.К. Лазаренка для молодих учених і студентів

Положення про премію

На честь 90-річчя від дня народження видатного мінералога Євгена Лазаренка Українське мінералогічне товариство (далі УМТ) заснувало в кінці 2002 р. премію ім. академіка Євгена Лазаренка (далі Премія) для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів України. Кошти для Премії надає дочка Євгена Лазаренка — кандидат геолого-мінералогічних наук Євгенія Лазаренко, яка працює у Єтенфордському університеті (США).

Премія встановлюється для відзначення кращих наукових робіт молодих учених і студентів вищих навчальних закладів України в галузі мінералогії з метою заохочення талановитої молоді до розвитку науки, якій присвятив своє життя видатний український вчений та громадський діяч Євген Лазаренко (1912-1979).

В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком не старше 33 років і студенти вищих навчальних закладів України, які протягом останніх двох років перед оголошенням конкурсу опублікували чи підготували до друку праці в галузі мінералогії, що при­свячені актуальним питанням мінералогії України або загальної мінералогії.

Право висувати кандидатів на здобуття Премії надається: осередкам УМТ, ученим радам наукових установ і вищих навчальних закладів, технічним радам виробничих організацій, кафедрам, науковим відділам і лабораторіям, окремим членам УМТ.

На конкурс подають: рекомендацію з обґрунтуванням значущості наукової роботи, опубліковану наукову працю (серію праць) чи неопубліковані матеріали наукового дослідження (відбитки статей з рецензованих видань — фахові видання, праці з інших видань чи копії робіт, повністю підготовлених до друку та підписаних автором (авторами)). У разі колективного характеру робіт потрібна довідка про внесок кандидата, засвідчена підписами всіх співавторів, підписи яких, в свою чергу, засвідчують в установленому порядку. Копії статей чи друковані матеріали подають у двох примірниках та бажано в електронній формі. Рекомендації із засвідченим підписом надсилають обов'язково в оригіналі. Необхідні відомості про кандидата: прізвище, ім'я та по-батькові, рік та місяць народження, місце роботи й посада (для студентів — вуз, факультет, курс ), домашня адреса, номер телефону.

Конкурс на здобуття Премії оголошується з 26 грудня кожного року. Термін подання матеріалів на конкурс — не пізніше 10 березня наступного року. Поштова адреса для надсилання матеріалів: 03142, Київ-142, проспект Акад. Палладіна, 34, Українське мінералогічне товариство, вченому секретарю УМТ. Електронна адреса: ukrmintov@i.ua.  Матеріали надсилати в форматі *doc, *docx, *pdf, рисунки та карти в форматі JPEG.

Комісію з присудження Премії за рішенням Президії УМТ та на про­хання Євгенії Лазаренко очолює перший віце-президент УМТ Антон Вальтер, який вносить пропозиції щодо особи секретаря комісії.

Склад комісії в кількості 11 осіб — провідних мінералогів України — затверджує Президія УМТ.

Члени комісії заздалегідь знайомляться з матеріалами, що надійшли на конкурс і збираються на засідання в останній декаді березня поточного року в м. Київ, на якому більшістю голосів виносять ухвалу про присудження Премії. Іногородні члени комісії можуть повідомити про свій вибір письмово. Голосування проводиться за "академічним" принципом: кожен член комісії може голосувати за декілька робіт. У разі, коли два або більша кількість претендентів набрали рівну кількість голосів, переможцем вважається кандидатура, за яку голосував голова комісії.

Ухвала комісії про присудження Премії затверджується Президією УМТ і оголошується до Дня геолога кожного року.

Вручення Премії та диплому про її присудження відбувається на спеціальному засіданні Президії УМТ або, залежно від обставин, в іншому місці, яке погоджується з лауреатом. Премія може бути переказана поштою за згодою лауреата і за його кошти.

Положення про премію ім. Є.К.Лазаренка затверджено на засіданні Президії УМТ від 26.11.2002 р.

Лауреати премії імені академіка Є.К.Лазаренка для молодих вчених і студентів

Харитонов В. (2002), Кривий Ріг

Цільмак-Цабан О. (2003), Львів

Ємець О. (2004), Київ

Словотенко Н. (2007), Львів

Борняк У. (2008), Львів

Нестеренко Т. (2008), Кривий Ріг

Карпенко С. (2010), Кривий Ріг

Бондар Р. (2012), Львів

 

Срібний значок і диплом

Лауреати дипломів та срібних значків

Бар’яхтар Віктор Григорович (Київ)

Галабурда Юрій Андронович (Київ)

Гожик Петро Феодосійович (Київ)

Зінченко Олег Володимирович (Київ)

Лялько Вадим Іванович (Київ)

Павлюк Вячеслав Миколайович (Фурси)

Приходько Василь Леонтійович (Київ)

Сторіжко Володимир Юхимович (Київ)

Шапар Аркадій Григорович (Дніпропетровськ)

Шестопалов В’ячеслав Михайлович (Київ)

Фощій Микола Васильович (Дніпропетровськ)