Ухвала VІІІ з’їзду УМТ

VІІІ з’їзд товариства відзначає, що після VІІ з’їзду УМТ товариство і мінералоги України працювали активніше, ніж у попередні роки. Науковий, науково-організаційний і просвітницький рівень цієї роботи був належним, незважаючи на роботу у кризових умовах. Систематично проводились конференції, наради та семінари з актуальних питань мінералогії. Створені і видані сучасні підручники з мінералогії України та загальної мінералогії. Щорічно виходить у світ журнал товариства «Записки УМТ». З метою популяризації мінералогії України товариство регулярно випускає тематико-мінералогічні календарі. За звітний період уперше мінерали з’явились на поштових марках України. Мінералоги товариства брали активну участь у вивченні мінералогії України, розробці фундаментальних проблем мінералогії, зробили свій внесок у розвиток мінерально-сировинної бази України та підготовку фахівців-геологів.

Оцінюючи позитивно роботу керівних органів товариства делегатами з’їзду, VІІІ з’їзд УМТ постановляє: схвалити діяльність Президії і Ради УМТ та редколегії журналу «Записки УМТ» за звітний період.

Разом з тим з’їзд з тривогою констатує погіршення ситуації в галузі наук про Землю та проведенні геологорозвідувальних робіт в Україні. Фінансування на науково-дослідні роботи в геології скорочується як в академічних установах і вищих навчальних закладах, так і на виробництві. Це негативно відбивається на діяльності УМТ.

У зв’язку з цим УМТ повинно мобілізувати всі свої наукові сили на розвиток мінералогічних досліджень в Україні, для проведення ширшої просвітницької і науково-популярної діяльності в галузі мінералогії серед населення, особливо серед молоді. Товариство має знайти шляхи для покращення його фінансового стану, ефективніше розширювати свої зв’язки з різними геологічними установами. Товариство також повинно активніше співпрацювати з міжнародними мінералогічними організаціями. Важливим є також питання залучення нових членів товариства. Потрібно активізувати роботу відділень і осередків. Для успішного вирішення назрілих проблем з’їзд пропонує такі заходи:

  1. З метою покращення ситуації щодо видання «Мінералогічної енциклопедії України» (МЕУ) просити бюро Відділення наук про Землю НАН України і дирекцію Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України сприяти створенню на базі названого інституту творчого колективу із залученням фахівців з інших організацій для завершення роботи над першим томом МЕУ і продовження роботи над другим томом МЕУ. Оновити редколегію МЕУ.
  2. Ініціювати проведення найближчим часом на базі провідних геологічних установ та вищих навчальних закладів країни кількох міжнародних і всеукраїнських конференцій, присвячених актуальним питанням мінералогії України, покращенню її мінерально-сировинної бази: мінералогії родовищ урану, рідкісних та рідкісноземельних елементів, проблемам алмазоносності та міденосності України, мінералогії порід-колекторів покладів горючих копалин (вуглеводні, вугілля, «горючі сланці» тощо) та вміщуючих їх порід.
  3. Посилити в Україні регіонально-мінералогічні та прикладні дослідження, надавши їм статус пріоритетних.
  4. Створити веб-сторінку УМТ та налагодити надійний електронний зв’язок з відділеннями.
  5. З метою збереження довкілля і природних ресурсів та зростання інтересу до мінералогії серед молоді інтенсивніше популяризувати мінералогічні знання в засобах масової інформації (лекції, виступи на радіо і телебаченні, створення календарів і поштових марок тощо).
  6. Відгукнутися на ініціативу мінералогічного товариства Великої Британії із зверненням «Сто найбільш важливих сучасних питань мінералогії», підтриманим Міжнародною мінералогічною асоціацією, відповідним напрацюванням від УМТ.

Делегати та всі учасники з’їзду вдячні оргкомітету, дирекції ІГМР і особисто директору інституту О.М. Пономаренку за активну участь в організації та проведенні з’їзду. Ми дякуємо нашим спонсорам – Президії НАН України, бюро Відділення наук про Землю, керівництву КП «Південукргеологія» і ПДРГП «Північгеологія» за фінансову допомогу у виданні матеріалів VІІІ з’їзду УМТ. Оргкомітет VІІІ з’їзду УМТ щиро дякує всім учасникам з’їзду за активну роботу, а також музейним працівникам і приватним колекціонерам за організацію виставок мінералів.